Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

ROK 2014 – co by se také letos mohlo stát !!!

 

Doufejme, že takováto prognóza je jen fikce, která opravdu nikdy nenastane…

 

1.      Spolu s hlavními ekonomikami EU kolabuje již v lednu a únoru německá ekonomika, zastavují se její velkovýrobní projekty (auta, stroje, dopravní prostředky). Ze dne na den se zastavuje na Německo napojená česká průmyslová výroba. Poté další výroby a celé stavebnictví. Pád výroby o 20 a více procent má charakter okamžité ekonomické deprese.

2.      Nezaměstnanost v Česku se do konce března ztrojnásobí na 1,5 milionu lidí. Podobně roste v celé Evropě. Přestává fungovat systém státní podpory. Šíří se chaos a živelnost v řízení státu, projevy šíření bídy a nedostatku.

3.      Německo a Řecko první v dubnu opouštějí Euro. Obnovuje se Drachma a Marka. To však stále při existenci Eura. Kč sílí na 15 Kč za 1 Euro, vnitřní trh spotřebního zboží kontrolovaný německým kapitálem je pod prudkým tlakem deflace a přetéká levným zbožím. Neodvratný je státní bankrot.

4.      Koncem prvního čtvrtletí se hroutí evropský finanční pseudosystém a každý začíná hrát jen na sebe. Iluze Evropské unie skončila. Obnažuje se boj o holou existenci. Díky evropské byrokracii vyprázdněné velké evropské banky krachují, ale pokoušejí se intenzivně o „fůzi“ se státy za své pohledávky ke státu, pokoušejí se ovládnout státní byrokracii pro svou záchranu kapitalizovat své pohledávky vůči státu a získat PODÍL NA STÁTU.

5.      Na základě RUNU na banky v květnu bankrotuje jedna ze tří největších českých bank jako většinový správce úspor obyvatelstva a z trhu se tak vypařuje obrovské množství peněz posilující deflaci a snižující už tak nízkou koupěschopnou poptávku.

6.      Nízká koupěschopná poptávka zásadně zesiluje zájem o levné dovozové zboží a vede ke zhroucení českého zemědělství v průběhu června na počátku letních žní. Zablokování úvěrů pro zemědělské akciovky zastaví zcela jejich hospodaření na půdě. Přesto, že nafta bude za polovic, traktory na pole nevyjedou. Návrat zchudlých dělníků a inteligence z měst na venkov na svá pole bude dán nejen jejich chudobou a potřebou samozásobení, ale tím, že zemědělské firmy ztratí ekonomický zájem a schopnost pole obdělávat a zbankrotují. Destrukce postihuje zpracování potravin: krachuje celá vertikála - pekárny, mlýny,sklady obilí i zpracování u prvovýrobců. Padá Babišovo Agrofert. Pole sklízejí gangy cikánů a prodávají sklizeň na černém trhu.

7.      V průběhu prvního pololetí se zcela zhroutí velké světové burzy a řada miliardářů nebude mít přes noc na živobytí. Na burzy napojené financování investic nadnárodních monopolů zanikne a s tím i tyto monopoly. Začnou vznikat první originální příležitost pro výrobu, práci, služby týkající se základních potřeb v blízkosti konečného spotřebitele.

8.      Depresi ekonomickou spojenou s obrovskými ztrátami na majetku a zbídačováním doprovází deprese sociální. Zánik životních programů, rozpady vztahů, zcela nová nečekaná situace, na kterou není nikdo připraven. Hroutí se systém státní podpory, státního zdravotnictví a školství. V Řecku, Itálii a Španělsku vznikají revoluce ve snaze vyčistit a zrušit byrokratický stát a uchránit holou existenci. Vznikají nové regionální útvary s ambicí regionální samostatnosti a samosprávy.

9.      V těchto nových regionálních útvarech se v průběhu druhého pololetí formuje nová ekonomika a nově strukturovaná státní moc. Česko zachovává své hranice království, svoji historickou ekonomickou propojenost s Německem a urychluje zásadní změny v řízení státu. Státní byrokracie se redukuje na 10%, parlament má polovinu poslanců, vláda polovinu ministrů, senát je zrušen. Faktická politická moc se koncentruje v regionech, které přebírají veškerou starost o obyvatelstvo. Pokusy centrální vlády jsou bez efektu – neovlivňuje ani výrobu ani zemědělství, nemá vliv na měnu a bankovnictví, neumí řešit nezaměstnanost ani chudobu. Všechny tváře politiky bez rozdílu se ztratili ze strachu před odsouzením.

10.  Vánoce 2014 jsou svátky Lásky a vzájemnosti. Ztratil se duch spotřebitelského šílenství vyvolávaný vsugerováním virtuálních potřeb a manipulací lidmi při jejich uspokojování reklamními agenturami. Všeobecná bída a nedostatek je zřejmé a všudypřítomné. Cení se opět skutečné zdraví a vrací se přirozená skromnost a pravidla rozumného domácího hospodářství. Obecně platí, že osobní osudy jsou lepší v závislosti na jakékoli napojení na Německo.

11.  Nejziskovějším oborem činnosti se stává obchod a distribuce do zásadně změněných odbytových lokalit diferencovaných podle koupěschopné poptávky odpovídající vzdálenosti od hranic s Německem.  Cenově vládnou asijská auta, polské potraviny a západní spotřební zboží.  Regionální samozásobení je málo významné. Spekulace s pozemky má přednost před jejich obhospodařováním. Obludné rozměry má černý trh.

12.  Na politickou scénu vystupuje silná proněmecká politická strana mladočechů typu CSU a nacionalistická pseudokomunistická strana staročechů. 

 

PK, 5.ledna 2014

 

 

Komentáře  

 
# Proč se Německo v roce 2014 propadne do receseFrantišek Běžel 2014-02-05 10:42
(poznámky k ekonomické prognóze 2014)
Monetární a fiskální nástroje použité v letech 2008 až 2010 ve vyspělých zemích zabránily zhroucení globalizované světové ekonomiky. Neřešily a nemohly ani řešit hlavní příčinu takového globálního zhroucení . První celosvětová globální hospodářské krize je stále před námi. Čelíme první globální krizi bez možnosti řešit globální nadvýrobu. Měsíce se nezastavující rotačky tisknoucí nové peníze neumí řešit problém chybějících reálných peněz. Přes viditelnou potřebu práce na každém kroku roste nezaměstnanost a na trhu práce prudce klesá nabídka volných pracovních míst. Sílí deflační tendence, poptávka je každodenně stimulovaná nabídkou půjček. Schopnost kupovat však slábne.
Vývoj hospodářství zemí tohoto světa jako logické, normální, zákonité zahrnuje cyklické opakování hospodářských krizí. Zájem politiků držet své voliče v klidu a pohodě a přirozený zájem člověka, který takový klid a mír upřednostňuje, brání akceptovat hrozbu zhoršení života, nedostatku, utrpení, bídy. Obecná pravda je však taková, že nejde o to zda krize nastane, ale o to kdy a v jaké síle se projeví.
Do současnosti se vyspělým zemím dařilo krizi exportovat do světa vývozem nadvýroby nejčastěji financovaným Světovou bankou jako humanitární pomoc. Dlužníkovi – chudé rozvojové zemi – byly dluhy odpuštěny. Aktuální krize má globální charakter a možnost jejího financovatelnéh o exportu zanikla. Nehroutí se dlužníci, ale s nimi i věřitelé. Ve smrtelném objetí jsou banky, které půjčily bankrotujícím státům a státy, které žily na dluh tak dlouho, že je již nespasí žádná půjčka.
Syndrom krize reálné ekonomiky spojené se zastavením výroby, deflací a vysokou nezaměstnaností je přítomný zejména ve vyspělých ekonomikách. Pro nás je hlavní očekávaný vývoj v Německu. V nejbližších měsících dojde v německé ekonomice - přes důkladně propracovanou hospodářskou politiku nové velké koalice – k velmi výrazným strukturálním změnám jako reakci na nenávratné ztráty vyvolané snahou Německa udržet konsolidovanou ekonomiku Evropy.
Německá ekonomika, na které je závislá i řada českých podniků, v uplynulém roce zpomalila růst na 0,4 procenta z tempa 0,7 procenta v roce 2012 a zažila nejhorší výkon od globální finanční krize v roce 2009. Německá centrální banka pro letošní rok ještě v lednu předpovídala růst 1,7 procenta. Německá vláda koncem ledna dokonce uvažovala o tom, že zvýší svou předpověď letošního hospodářského růstu největší evropské ekonomiky na 1,8 procenta.
Uvedené výsledky odrážejí základní slabinu německé ekonomiky. Ta paradoxně spočívá v její síle, v evropské prioritě. Bez ohledu na vnitřní zdraví německého průmyslu jsou zde jeho okolní partneři a ti tempu nestačí.
Německo ovládá hospodářství severní Evropy s kapacitou přes 200 mil obyvatel. Ovládá ji diferencovaně europoliticky i ekonomicky. Také naštěstí v Česku je velká část ekonomiky pod přímou kontrolou německého kapitálu. Připočteme-li k tomu vazby dané subdodavatelský mi kontrakty českých firem jak s českými Němci vlastněnými firmami nebo přímo s firmami německými zjistíme, že přes polovinu české ekonomiky zásadně ovlivňuje německý kapitál. A podobně je tomu v celé severní Evropě.
Nejsilnější ekonomika jižní části Evropy se analogicky angažovala v pásmu od Španělska až po Turecko. Zahrnuje také přibližně 200 milionů obyvatel. Na rozdíl od německého vlivu, který samotnému Německu přináší cosi jako stabilizaci a pevnost centrální země , francouzský vliv v jihoevropských zemích posílení centra nepřinesl. A jak vývoj vnitřního hospodářství, tak efekty zahraniční expanze proto dospěly ke kritickému prohlubování rozporu mezi Německem a Francií.
Klesá celkový obrat vzájemného obchodu. Vývoz z Německa do Francie , která je historicky největším odbytištěm německých výrobků ( 9,5% z celkového vývozu v roce 2012 ), klesá a klesá i dovoz z Francie do Německa. Německý zahraniční obchod je přitom stále v přebytku (160 mld v roce 2012) zatímco zahraniční obchod Francie je deficitní ( 70 MLD Eur v roce 2011).
Podíl Německa na světovém zahraničním obchodu dlouhodobě roste z 14,3 % (2001)na 16,2 %(2011). Francie je pátou největší světovou exportní velmocí a druhou v Eurozóně, podíl francouzských výrobků na celosvětovém vývozu však poklesl za posledních třicet let ze 6% (1980) na 3,1% (2012). Francie ztratila svou komparativní výhodu- ceny konkurující cenám německých výrobků, což bylo způsobeno zejména nárůstem nákladů na práci.
Ve vývozu Německa převažuje dlouhodobě s podílem kolem 85 % export hotové produkce, kolem 5 % představují polotovary, zhruba 1 % představuje vývoz surovin. Poměrně významné je i postavení výrobků agropotravinářs kého komplexu, které se podílejí na vývozech země v posledních letech mezi 4 - 5 %. Jde však především o automobily a díly, stroje, chemické výrobky, technické vybavení počítačů, elektrické a optické zboží a elektrické přístroje. Tyto výroby Německo zajišťuje vlastní výrobou oceli v objemu 0,54 tun na osobu a rok. Francie produkuje 0,25 t oceli na osobu a rok.
Francie ztratila konkurenceschop nost, kterou není schopna obnovit. Rekordně roste nezaměstnanost ( 3,3 mil osob na konci 2013 tj. 10.9 %) Dotace na pracovní místa , zvyšování daní a pokusy bránit dovozům , neschopnost stimulovat vlastní výrobu vyvolává ekonomickou recesi. Její mimořádné nebezpečí spočívá v dalším prudkém růstu nezaměstnanosti nad 10% při nastartované deflační spirále. Proti nadvýrobě je stále méně peněz, klesají příjmy, padá spotřeba, vzniká nezvládnutelný rozpor mezi prací a kapitálem. Pomáhat zde zdroji ECB se nedá. Máme před sebou těžkou váhu. Francie proto bude tou zemí, která rozjede evropské krizové domino.
Německému hospodářství proto ublíží nejvíce ten nejbližší. Recese francouzské ekonomiky bude přímou příčinou recese ekonomiky německé , která poté zásadně restrukturalizu je celou Evropu.
Největší slabinou německé ekonomiky je její síla. Euro, díky kterému relativně zbohatli chudší Jihoevropané a mohou si díky němu stále více nakupovat německé zboží, bude stále více znamenat relativní chudnutí bohatších Severoevropanů , kteří si stále méně kupují vlastní zboží. Proti této tendenci však stojí jiná. Buď chudému prodám na dluh, abych prodal nebo zastavím výrobu. Směřuje- li chudý nezvratně k bankrotu jsem nucen zastavit výrobu.
Co je přednější ? Bohatnout nebo mít práci ? Němci se rozhodli. Proto se na Německo v poslední době snáší kritika, že svou silnou orientací na export a vysokými obchodním přebytky poškozuje ostatní ekonomiky. Kritici tvrdí, že by Německo mělo podpořit domácí poptávku, a to například prostřednictvím vyšších mezd. Vyšší mzdy by však znamenaly snížení konkurenceschop nosti, ztrátu trhů a přenechání pozic jižním soupeřům. Dojde li proto k bankrotu Francie, který už nikdo neprofinancuje až poté se zastaví německé výrobní linky.

(František Běžel, 2.2.2014)
Odpovědět na komentář | Odpovědět citací | Odpovědět