Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Reverse charge plošně

Na jednání ministrů financí členských zemí EU ECOFIN byla ujednána dohoda o možnosti plošného uplatnění vnitrostátního systému reverse charge na veškerá zdanitelná plnění, pokud bude u jednoho plnění překročena hodnota 17.500 EUR.

 

QR faktura

Komora daňových poradců představila QR Fakturu, což je nový standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů z faktur a jiných účetních, či daňových dokladů. Výhoda použití QR Faktury spočívá především v automatizovaném přenosu údajů z faktur do účetních systémů bez zásahu lidského faktoru.

 

Propagace placení daní kresleným humorem

 

Finanční správa 18.11.2015 vydala naučnou brožurku, kde formou vtipných kreslených příběhů vysvětluje lidem, že bez patřičných nástrojů a bez jejich pomoci je na krácení daní krátká. V osmi příbězích na motivy skutečných událostí z praxe finančních kontrolorů popisuje nešvary jako například nepřiznávání skutečných tržeb nebo zaměstnávání načerno. Podle statistik u nás za jediný rok daňoví podvodníci nepřiznají příjmy ve výši 160 mld. korun a okradou stát o 80 mld. korun na DPH.

 

Vývoj paušálních výdajů u OSVČ a daňový systém

S pojmem daně, jsme se už všichni setkali ve svém životě. Týkají se každého z nás, neboť daně platíme ze svých příjmů, z majetku nebo ze spotřeby. Je to pro nás tedy povinná platba daná zákonem, kterou přispíváme do státního rozpočtu a to buď sami, nebo prostřednictvím jiné osoby. Z těchto prostředků jsou hrazeny výdaje státu, kde největší podíl tvoří oblast sociálních věci a zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že se oblast daní neustále vyvíjí a mění, je to velmi citlivé a diskutované téma, jak na straně veřejnosti, tak na politické scéně. Jednotlivé změny v daních mají vliv na ekonomický dopad jednotlivců i celé společnosti. Ovlivňuje to koupěschopnost obyvatelstva, ochotu pracovat, podnikat, tedy jakým podílem bude přispívat do státního rozpočtu. 

 

Okamžik účtování o pohledávce

 

Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele

 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na

jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace

účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Účetní jednotky

účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o

nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. (zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, § 2, Předmět účetnictví).

Tato interpretace musí být aplikována v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady

k interpretacím českých účetních standardů.